Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Geraldine Huybrechts, handelend onder de benaming “b-iconic” met maatschappelijke zetel te Lodewijk van Veltemstraat 51A, 3020 Veltem-Beisem en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0820013254. Hierna verder genoemd als “b-iconic”.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en iedere overeenkomst van welke aard dan ook, die ontstaat tussen b-iconic en jou, de Klant.

Wanneer de Klant een service- of dienstencontract aanneemt, wordt hij/zij verondersteld akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken vormen integraal deel van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.

b-iconic behoudt het recht de algemene verkoopsvoorwaarden op ieder moment naar eigen goeddunken te veranderen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Dienstverlening

De dienstverlening van b-iconic bestaat uit het leveren van diensten volgens de specificaties van de Klant enerzijds, en hetgeen schriftelijk is afgesproken anderzijds, zoals aanvaard in het contract. Deze diensten vallen onder de noemer: (online) trainings, marketing workshops & trainings, individuele coachingtrajecten voor zowel bedrijven als particulieren, strategisch advies, event organisatie.

Artikel 3 – Offertes

  • Op vraag van de toekomstige Klant wordt een individuele offerte opgesteld met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen.
  • Onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter.
  • Onze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen na datum van verzending.
  • De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte. Wij gaan vervolgens aan de slag. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de Klant, zoals het ondertekend terugsturen van een overeenkomst die is uitgebracht door b-iconic. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig.
  • Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de Klant en b-iconic hiertoe gezamenlijk beslissen. Als Klant begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de Klant.
  • De Klant heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding ten allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.
  • b-iconic behoudt bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 4 – Prijs en betaling

De gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven.

De tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

b-iconic kan de tarieven en prijzen ten allen tijde wijzigen in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De Klant wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.

b-iconic zal op uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen factureren. Als de Klant niet akkoord gaat met de ontvangen factuur ben je geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot tien (10) kalenderdagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

Alle facturen van b-iconic zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijl interest verschuldigd zijn van 10 % per jaar op het factuurbedrag.

Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 250 EUR en onverminderd het recht van de b-iconic haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de Klant zijn facturen niet voldoet.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, schema’s, instructievideo’s, paswoorden, modellen, technieken, werkboeken en instrumenten of rapporten die zijn ontwikkeld, gebruikt en/of verleend door b-iconic alsook namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … mogen dus niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De Klant verkrijgt slechts het recht om gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen zoals werkboeken, paswoorden, instructievideo’s of rapporten binnen haar eigen organisatie te gebruiken en binnen de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 75%, voor iedere vastgestelde schending apart.

De Klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Doorgeven van een of meerdere van deze zaken aan personen buiten de eigen organisatie kan elleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming door b-iconic. Bij vragen, aarzel ons niet te contacteren.

Artikel 7 – Duur en beëindiging

Beide Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen de mening is toegedaan dat de uitvoering van de opdracht niet langer plaats kan hebben conform de bevestigde offerte of latere bijkomende opdrachtspecificatie. De beëindiging van de overeenkomst door de Klant, geeft b-iconic het recht de betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte kosten te vorderen, tenzij hierrond een ander akkoord wordt bereikt.

Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Klant worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

b-iconic mag slechts gebruik maken van haar recht op voortijdige beëindiging als ten gevolge van feiten en omstandigheden buiten haar wil in alle redelijkheid de voltooiing van de opdracht niet van haar kan worden gevergd. Deze situatie omvat, maar is niet beperkt tot, overmacht, zwangerschap, hospitalisatie, et cetera. b-iconic houdt in deze situatie in ieder geval aanspraak op de betaling van de door haar geleverde prestaties tot op het moment van beëindiging. Partijen kunnen tevens met onderling akkoord overeenkomen dat de uitvoering van de opdracht zal worden uitgesteld naar een latere datum.

Indien de opdracht buiten de invloed van b-iconic niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

7.1. Deelname aan open in te schrijven workshops, trainingen of events: Annuleren van workshop, training of event deelname dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een brief te richten aan b-ionic, Lodewijk van Veltemstraat 51A, 3020 Veltem-Beisem en/of door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar geraldine@b-iconic.be.

7.2. In geval van annulering van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hierna volgende vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:

- 25% van de standaardprijs exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van het seminarie of voor webgebaseerde producten van zodra de inschrijving ondertekend is;

-100% van de standaardprijs exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van het seminarie

-100% van de standaardprijs exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering van webgebaseerde producten, na ontvangst van de toegangslink

Bij een annulatie op minder dan 30 dagen voor de start van het event, de opleiding en training, blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

7.3. In company workshops of presentaties: Annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht of binnen zeven (7) werkdagen voor aanvang geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten.

7.4. Coaching: Annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang, geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

7.5. Coachingtrajecten of in company trajecten: Na akkoord of ondertekening van het programmavoorstel of prijsvoorstel, geeft aanleiding tot betalingsplicht a rato van 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

b-iconic en de Klant bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. b-iconic is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buiten contractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de Klant bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij b-iconic de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.

9.2. Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. b-iconic is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

9.3. Indien de Klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van b-iconic in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om b-iconic te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

9.4. In geval van overmacht is b-iconic gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht omvat de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

9.5. Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de Shine Your Soul Academy 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en het platform Thinkific, gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

9.6. b-iconic kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schade verwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht.

Artikel 10 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 11 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 12 – Bepalingen van deze overeenkomst

b-iconic behoudt zich het recht voor om deelnemers van een (online) workshop of seminarie of webinar die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of belemmeren, van deelname uit te sluiten. Ook deelnemers die een activiteit uitoefenen die concurrerend is aan de activiteiten van b-iconic of de Shine Your Soul Academy of nieuwsbrief, kunnen worden uitgesloten van deelname. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de Klant tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan b-iconic.

Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de Klant en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Algemene Voorwaarden

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x